APPT8: 서울 (2014년 4월 1일-6일) – 이벤트 취재

APPT8: 서울 (2014년 4월 1일-6일) – 이벤트 취재

이 페이지에서 이벤트의선수명단, 갤러리 사진, 페이아웃, 사이드 이벤트 그리고 파이널 테이블 정보를 확인할 수 있습니다.

이벤트에 관한 더 자세한 정보는 APPT8: 서울 이벤트 페이지를 참고해 주세요. 마카오 경기 라이브 리포트는 PokerStars blog 와 APPT facebook 페이지에서 확인할 수 있습니다.

선수 명단

갤러리

갤러리

페이아웃

페이아웃

순위 선수 Status 우승상금 (KRW)
1 Chane Kampanatsanyakorn   150,000,000
2 Christian Haggart   139,000,000
3 Sam Cohen   86,610,000
4 Shinya Umano   49,690,000
5 Winfred Yu   41,120,000
6 John Marshall   32,550,000
7 Keiichiro Sugimoto   25,700,000
8 Makoto Yoshimichi   20,560,000
9 Kosaku Akashi   15,433,200
10 Jeffrey Holbrook   10,280,000
11 Andy Chan   10,280,000
12 Toshimasa Kawahira   10,280,000
13 Yencheng Huang   8,570,000
14 Stepan Lavrin   8,570,000
15 Raiden Kan   8,570,000
16 Leon Hsu   8,570,000
17 Kelvin Beattie   6,860,000
18 Tsun Ming Chan   6,860,000
19 An Tai Young   6,860,000
20 Toan Ngoc Nguyen   6,860,000
21 Akira Ohyama   5,485,000
22 Claudiu Gurau   5,485,000
23 Bian Hong Yang   5,485,000
24 Takahisa Watanabe   5,485,000
25 Edison Nguyen   4,800,000
26 Colin Eric Lovelock   4,800,000
27 Makoto Yoshimichi   4,800,000
28 Tetsuya Tsuchikawa   4,800,000

사이드 이벤트

파이널 테이블

파이널 테이블