APPT 7 커버리지- 서울

APPT 7 마카오, 2013년 6월 7일-16일 – 이벤트 커버리지

이 페이지에서 이벤트의선수명단, 갤러리 사진, 페이아웃, 사이드 이벤트 그리고 파이널 테이블 정보를 확인할 수 있습니다.

이벤트에 관한 더 자세한 정보는 APPT 7 마카오 이벤트 페이지를 참고해 주세요. 마카오 경기 라이브 리포트는 PokerStars blog 와 APPT facebook 페이지에서 확인할 수 있습니다.

선수 명단

갤러리

갤러리

페이아웃

페이아웃

순위 선수 Status  우승상금 (HKD$) 우승상금 (USD$)
1 Chieng Alexandre PokerStars Player 2,165,000 279,355
2 Leong Kenneth Yuen Kiong   1,390,000 179,355
3 Tong Ling   779,000 100,516
4 Alt Dinesh PokerStars Qualifier 606,000 78,194
5 Hong Nan   476,000 61,419
6 Yu Shuyang   389,000 50,194
7 Tian Hao   303,000 39,097
8 Tan Jennette "Jay"   238,000 30,710
9 Tran Khac Trung   173,180 22,346
10 Chiew Ern Boon   112,500 14,516
11 Troyanovskiy Vladimir   112,500 14,516
12 Ichinose Kosei PokerStars Player 112,500 14,516
13 Bikbulatov Rauf PokerStars Qualifier 86,500 11,161
14 Scott Andrew   86,500 11,161
15 Abou Saleh Elias   86,500 11,161
16 Cui Yan   86,500 11,161
17 Ngok Mei   60,500 7,806
18 Yip Tomaz Ling Kay   60,500 7,806
19 Li Sixiao Juicy   60,500 7,806
20 Man David   60,500 7,806
21 Li Hui   60,500 7,806
22 Wong Nick Cho Fai   60,500 7,806
23 Gubaydullin Rinat PokerStars Qualifier 60,500 7,806
24 Zhou Chunlei   60,500 7,806
25 Fam Kai Yat   47,600 6,141
26 Liu Geng   47,600 6,141
27 Lai Yunsong   47,600 6,141
28 Mariakis Michael   47,600 6,141
29 Patgorski John Gabriel   47,600 6,141
30 Lin Xiaoyu   47,600 6,141
31 Lau Kwok Man   47,600 6,141
32 Wong Ka Cheong   47,600 6,141
33 Wang Zhenzhuo   39,000 5,032
34 Carter Matt Pokerstars Qualifier 39,000 5,032
35 Tan Darian Kok Fye   39,000 5,032
36 Molin Yvo Pokerstars Qualifier 39,000 5,032
37 Geronimo Justin Jerome   39,000 5,032
38 Chan Justin Pokerstars Qualifier 39,000 5,032
39 Im Vivian Team PokerStars Pro 39,000 5,032
40 Wijaya Anton Pokerstars Player 39,000 5,032
41 Zhang Bobby   34,600 4,464
42 Westmorland Jordan Pokerstars Player 34,600 4,464
43 Haghnegahdar Majid Pokerstars Player 34,600 4,464
44 Emond Marc Alexandre   34,600 4,464
45 Ryall Tobin David   34,600 4,464
46 Miyanaga Taku   34,600 4,464
47 Farrington Frederik   34,600 4,464
48 Pecker Mathew Brian   34,600 4,464
1     2,165,000 279,355
2     1,390,000 179,355
3     779,000 100,516
4     606,000 78,194
5     476,000 61,419
6     389,000 50,194
7     303,000 39,097
8     238,000 30,709.68
9     173,180 22,345.81
10 Chiew Ern Boon   112,500 14,516.13
11 Troyanovskiy Vladimir   112,500 14,516.13
12 Ichinose Kosei PokerStars Player 112,500 14,516.13
13 Bikbulatov Rauf PokerStars Qualifier 86,500 11,161.29
14 Scott Andrew   86,500 11,161.29
15 Abou Saleh Elias   86,500 11,161.29
16 Cui Yan   86,500 11,161.29
17 Ngok Mei   60,500 7,806.45
18 Yip Tomaz Ling Kay   60,500 7,806.45
19 Li Sixiao Juicy   60,500 7,806.45
20 Man David   60,500 7,806.45
21 Li Hui   60,500 7,806.45
22 Wong Nick Cho Fai   60,500 7,806.45
23 Gubaydullin Rinat PokerStars Qualifier 60,500 7,806.45
24 Zhou Chunlei   60,500 7,806.45
25 Fam Kai Yat   47,600 6,141.94
26 Liu Geng   47,600 6,141.94
27 Lai Yunsong   47,600 6,141.94
28 Mariakis Michael   47,600 6,141.94
29 Patgorski John Gabriel   47,600 6,141.94
30 Lin Xiaoyu   47,600 6,141.94
31 Lau Kwok Man   47,600 6,141.94
32 Wong Ka Cheong   47,600 6,141.94
33 Wang Zhenzhuo   39,000 5,032.26
34 Carter Matt Pokerstars Qualifier 39,000 5,032.26
35 Tan Darian Kok Fye   39,000 5,032.26
36 Molin Yvo Pokerstars Qualifier 39,000 5,032.26
37 Geronimo Justin Jerome   39,000 5,032.26
38 Chan Justin Pokerstars Qualifier 39,000 5,032.26
39 Im Vivian Team PokerStars Pro 39,000 5,032.26
40 Wijaya Anton Pokerstars Player 39,000 5,032.26
41 Zhang Bobby   34,600 4,464.52
42 Westmorland Jordan Pokerstars Player 34,600 4,464.52
43 Haghnegahdar Majid Pokerstars Player 34,600 4,464.52
44 Emond Marc Alexandre   34,600 4,464.52
45 Ryall Tobin David   34,600 4,464.52
46 Miyanaga Taku   34,600 4,464.52
47 Farrington Frederik   34,600 4,464.52
48 Pecker Mathew Brian   34,600 4,464.52

사이드 이벤트

파이널 테이블

파이널 테이블

Videos

Videos